Turkish Syllabus - Year 1 Entry

GİRİŞ  SINAVI TÜRKÇE KONULARI


A) SEMANTİK (Anlam bilgisi)

1.   SÖZCÜKTE ANLAM
 •     Sözcüğün gerçek anlamı
 •     Sözcüğün mecaz anlamı
 •     Terim anlamı

2.   SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ
 •     Eşanlamlı (anlamdaş) sözcükler
 •     Eşsesli (sesteş) sözcükler
 •     Karşıt (zıt) anlamlı sözcükler

3.   SÖZCÜK ÖBEKLERİNDE ANLAM
 •     Deyimlerin anlamları
 •     Atasözlerinin anlamları
 •     Özdeyişlerin anlamları
 •     Deyim - atasözü - özdeyiş farkı

4.   CÜMLEDE ANLAM
 •     Dağınık sözcüklerle cümle oluşturma
 •     Cümlenin yansıttığı duyguyu ifade etme
 •     Cümleden sonuç çıkarma

5.   METNİN, ŞİİRİN, PARAGRAFIN ANLAMI
 •     Metnin veya paragrafın konusunu, ana düşüncesini kavrama
 •     Metne, şiire dayalı soruları yanıtlama

B) FONETİK ( Ses bilgisi)

1.   HARF
 •     Ünlü harfler
 •     Ünsüz harfler

2.   ÜNLÜ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
 •     Büyük ünlü uyumu kuralı
 •     Ünlü düşmesi ( hece düşmesi)

3.   ÜNSÜZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR
 •     Ünsüz sertleşmesi (ünsüz benzeşmesi)
 •     Ünsüz yumuşaması
 •     Kaynaştırma ünsüzleri
 •     Ünsüz düşmesi

4.   ULAMA, HECE

 

C) MORFOLOJI (Biçim bilgisi)

1.   KÖK
 •     Kök kavramı
 •     Ad ve eylem kökleri
 •     Gövde kavramı

2.   EK
 •     Yapım ekleri
 •     Çekim ekleri

3.   BASİT,TÜREMİŞ ve  BİLEŞİK SÖZCÜKLER

D) SÖZCÜK TÜRLERİ

1.   İSİMLER (ADLAR)
 •     Varlıklara verilişlerine göre isimler (özel-cins)
 •     Varlıkların oluşlarına göre isimler (somut-soyut)
 •     Sayılarına göre isimler (teklik-çokluk-topluluk)
 •     isim hal (durum) ekleri
 •     isimlerde küçültme
 •     isim tamlamaları (Belirtili, belirtisiz, takısız, zincirleme)

2.   ZAMİRLER (ADILLAR)
 •     Sözcük halindeki zamirler (kişi, işaret, soru zamirleri ve belgisiz zamir)
 •     Ek Halindeki zamirler (iyelik zamirleri ve ilgi zamiri)

3.   SIFATLAR (ÖNADLAR)
 •     Sıfat çeşitleri (niteleme ve belirtme sıfatları)
 •     Sıfatlarda pekiştirme
 •     Sıfatlarda küçültme
 •     Sıfatlarda isimleşme
 •     Sıfat ve isim tamlamalarının farkı

4.   FİİLER (EYLEMLER)
 •     Fiilin mastar hali
 •     Fiillerde zaman (haber kipleri)
 •     Fiillerde kişi ekleri
 •     Fillerin olumsuz şekilleri
 •     Isimden fiil türetme

E) NOKTALAMA ve YAZIM KURALLARI

1.   NOKTALAMA İŞARETLERİ
 •     Cümle sonunda (nokta, soru işareti, ünlem, üç nokta)
 •     Cümle içinde (virgül, iki nokta, çift tırnak, kısa çizgi, uzun çizgi, kesme işareti, ayraç)

2.   YAZIM KURALLARI
 •     Büyük harflerin kullanımı
 •     Kesme işaretinin kullanımı
 •     Özel isimlere getirilen yapım ve çekim eklerinin yazımı
 •     Sayılara ve kısaltmalara getirilen eklerin yazımı
 •     "-da/-de" eki ile "da/de" bağlacının yazımı, daralmaya uğramış "-mi/-mi" eki ile "-mi/-mi" edatının yazımı

F) CÜMLE BİLGİSİ

1.   Cümlenin öğeleri
 •     Yüklem
 •     Özne
 •     Tümleç

2.   Cümle çeşitleri
 •     Yüklemin yerine göre cümleler (kurallı, devrik cümle)
 •     Anlamına göre cümleler (olumlu, olumsuz, soru cümlesi)

G) METİN TÜRLERİ BİLGİSİ

1.   Metin Türleri
 •     Şiir-masal-fabl-efsane-öykü-anı-gezi yazısı-biyografi

Past Papers
.
Follow on Social Media